BYTOVÝ DOM ZÁHRADKY 2. Námestovo Brehy | Penzión Korytnačka

BYTOVÝ DOM ZÁHRADKY 2.

Bytový dom bude situovaný na nezastavanom pozemku, severne od existujúcich panelových bytových domov v zastavanom území mesta, v mestskej časti Brehy. Bytový dom sa stane súčasťou obytnej zóny Brehy.

Priestor je svahovitý so sklonom na juh. Z východnej strany je rozostavaný blok bytového domu „Záhradky 1.“. Navrhovaný objekt je samostatná sekcia bytového domu.
Vzhľadom na konfiguráciu a orientáciu k svetovým stranám pozemok, pozemok je vhodný na realizáciu objektu s obytnou funkciou. Hlavnou zásadou urbanistického a architektonického riešenia územia je zachovanie charakteristického obrazu mestskej štruktúry a prirodzenej mierky obytnej zóny.

V riešenom objekte budú realizované jednoizbové, dvojizbové a trojizbové byty. V blízkosti pozemku sa nachádzajú všetky inžinierske siete, mestské rozvody pitnej vody, splašková kanalizácia, plynovod a rozvody el. energie NN.

Riešený objekt sa nachádza v katastrálnom území mesta Námestovo, na parcelách:

  • KN-C č. 1952/3 v časti parciel registra „E“ č.3399; 3400; 3401.
  • Napojenie sietí: (plyn, vodovod, kanalizácia, elektro) KN-C č. 1952/6 ../7 ../8 ../9; 1752; 2038

Viac informácií a rezervácie na info@penzionkorytnacka.sk alebo 0905 539 552.

Pôdorysy, vizualizácia na stianhutie