Bytový dom Námestovo Zahradky 3

Bytový dom bude situovaný na nezastavanom pozemku, severne od existujúcich panelových bytových domov v zastavanom území mesta Námestovo, v mestskej časti Brehy, severne od ulice Severnej a vľavo od komunikácie vedúcej k vodojemu. Bytový dom sa stane súčasťou obytnej zóny Brehy.

Na výstavbu objektu je určený pozemok, na parcelách KN-C č. 1952/6, 7, 8, 9. Pozemok je svahovitý so sklonom na východ a juh. Umiestnením objektu na križovatke ulíc sa týmto objektom začne realizovať nová obytná zóna a vznikne dôležitý urbanistický orientačný bod na križovatke ulíc.

Navrhovaná výstavba bytového domu s prevládajúcou obytnou funkciou je v súlade s územnoplánovacím rozvojom mesta Námestovo. Vzhľadom na konfiguráciu a orientáciu k svetovým stranám pozemok, pozemok je vhodný na realizáciu objektu s obytnou funkciou. Lokalizácia pozemku rohu miestnych komunikácií, a tým exponovanosť pohľadov na pozemok si vyžaduje venovať architektonickej kompozícii veľkú pozornosť. Projektová príprava navrhovaného objektu musí rešpektovať všetky regulatívy pre objekty situované v tejto zóne. Hlavnou zásadou urbanistického a architektonického riešenia územia je zachovanie charakteristického obrazu mestskej štruktúry a prirodzenej mierky obytnej zóny.

V riešenom objekte budú realizované jednoizbové, dvojizbové a trojizbové byty. V blízkosti pozemku sa nachádzajú všetky inžinierske siete, mestské rozvody pitnej vody, splašková kanalizácia, plynovod a rozvody el. energie NN.

TERMÍN VÝSTAVBY, CENA

Predpokladaný termín ukončenia stavby je jeseň 2021.
Viac informácií a rezervácie na info@penzionkorytnacka.sk alebo 0905 539 552.

Pôdorysy, vizualizácia na stianhutie